Przypominamy !

Piątek, 04 Listopad 2022
INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI KOŃCZĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE RPO WZ 2014-2020
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie
PRZYPOMINA  O KONIECZNOŚCI DOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE,
który przypada 30.12.2022r. oraz na dzień wznowienia opieki w Klubie od dnia 02.01.2023r.


Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału uczestników Projektu oraz zawartą umową uczestnictwa w projekcie każdy uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia do Realizatora (Klubu Dziecięcego) zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w dniu zakończenia udziału w Projekcie. Zaświadczenie powinno być wystawione w dniu zakończenia udziału w projekcie lub  w ciągu 7 dni od dnia zakończenia udziału, ale w takiej sytuacji prosimy o zwrócenie uwagi, aby z treści zaświadczenia wynikało, iż uczestnik PRACOWAŁ w dniu zakończenia udziału w projekcie, czyli w dniu 30.12.2022.
Brak dostarczenia takiego zaświadczenia może skutkować odpowiedzialnością finansową.
Jednocześnie informujemy, iż rodzice/opiekunowie, których dzieci będą kontynuowały opiekę w Klubie od dnia 02.01.2023 na zasadach ogólnych są zobowiązani do przedłożenia w dniu 02.01.2023 zaświadczenia o zatrudnieniu na dzień 02.01.2023. Będzie to stanowiło podstawę do podpisania nowej umowy opieki nad dzieckiem.
Forma zaświadczeń jest dowolna ale musi z ich treści wynikać, że uczestnik projektu pracował w dniu 30.12.2022 roku oraz w dniu 02.01.2023 roku. W celu ułatwienia pozyskania zaświadczenia ZŻM przygotował wzór, który zawiera treść odnoszącą się zarówno do zakończenia udziału w projekcie (30.12.2022) i do rozpoczęcia opieki nad dzieckiem od 02.01.2023 roku. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby pracodawca w takiej sytuacji wypełnił wszystkie punkty zaświadczenia. Rodzice/opiekunowie, którzy pracowali u innego pracodawcy w dniu 30.12.2022 i u innego w dniu 02.01.2023 przedkładają dwa odrębne zaświadczenia (wykreślając punkty niepotrzebne we wzorze).

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE